Tháng Sáu 22, 2021
Thị trường đi lên Investors Vietnam

22-06-2021 – VNINDEX tiếp tục vượt đỉnh – Chứng khoán, Ngân hàng, Thép, Dầu khí chọn dòng nào

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: + Ngành Chứng khoán – tăng giá tốt + Ngành Ngân hàng – cơ hội sắp tới + Ngành thép – chạy nhịp cuối + Vận tải, Dầu khí, Nông Sản, Hóa chất, VLXD, BĐS chạy tốt
Tháng Sáu 21, 2021
IBD Canslim Vietnam

21-06-2021 – Thị trường biến động ít – Kiễn nhẫn chờ cơ hội lớn

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: + Ngành Chứng khoán – tăng giá tốt + Ngành Ngân hàng – cơ hội sắp tới + Ngành thép – chạy nhịp cuối + Vận tải, Dầu khí, Nông Sản, Hóa chất, VLXD, BĐS chạy tốt
Tháng Sáu 19, 2021
Investors Vietnam

18-06-2021 – VNINDEX vượt đỉnh – Cơ hội nào hiện tại và phía trước

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: + Ngành Chứng khoán – tăng giá tốt + Ngành Ngân hàng – cơ hội sắp tới + Ngành thép – chạy nhịp cuối + Vận tải, Nông Sản, Hóa chất, VLXD, BĐS chạy tốt
Tháng Sáu 17, 2021
Thị trường đi lên Investors Vietnam

17-06-2021 – Thị trường diễn biến tích cực theo kế hoạch – Chứng, Bank, Dầu khí, Vận tải, Hóa chất…

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: 17-06-2021 – Tiếp tục kiên nhẫn thị trường – Chứng khoán, Bank, Dầu khí, Vận tải, Hóa chất, BĐS… + Ngành Chứng khoán – chạy tốt + Ngành Bank – tích lũy lại + Dịch vụ vận tải – theo dõi dòng mới + Bất động sản chạy khá tốt + Hóa chất – theo dõi dòng mới + Dầu khí – theo dõi